Lige muligheder for alle i uddannelse

ligemuligheder2.jpg

Undervisningsministeriet og den danske UNESCO-nationalkommission afholdte i samarbejde med Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Institut for Menneskerettigheder torsdag den 22. marts 2007 en konference med titlen ”Lige muligheder for alle i uddannelse”.
Læs hele artiklen

Materialer fra oplægsholdere 

Lige muligheder for alle i uddannelse i Danmark ved Bertel Haarder, undervisningsminister - powerpoint

Ti-året for uddannelse for bæredygtig udvikling i Danmark ved Søren Breiting, DPU

Præsentation af den danske handlingsplan for det europæiske år for lige muligheder for alle  med særligt  fokus på børn og unge som vejvisere for fremtiden i uddannelsessystemet ved Mette Seneca Kløve, Kontorchef, Ligestillingsafdelingen, Ligestillingsministeriet - powerpoint

Flerkulturel rummelighed i skole- og uddannelsessystemet og perspektiver for lige muligheder for alle i uddannelse ved Bolette Moldenhawer, lektor, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og formidling


Workshops

Erfaringer fra Avedøre Gymnasium som et multietnisk dansk uddannelsessted hvor ændrede målsætninger, dialog, rum til forskellige værdier og demokrati anvendes i en proces rettet mod integration i uddannelsessystemet ved Ole Thorup, tidligere rektor ved Avedøre Gymnasium.
Se artiklerne Pragmatisk tilgang til kulturbegrebet og demokrati som projekt af Kirsten Jensen og Demokrati - en proces hen imod integration i uddannelsessystemet af Ole Thorup

Erfaringer fra projektet ”Flerkulturel rummelighed i skolen” som har til formål at forbedre integrationen i skolen ved hjælp af anerkendende pædagogik, kulturforståelse og konflikthåndtering.Camilla Vibe-Hastrup, konsulent og projektkoordinator, Center for Konfliktløsning - powerpoint

Om udskoling og brobygning fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Der fokuseres bl.a. på frafald og fastholdelse på erhvervsuddannelserne og på de  særlige udfordringer, der er forbundet med at få især drenge til at gennemføre en uddannelse og klare sig på arbejdsmarkedet. Denne udfordring kendes i den vestlige verden i almindelighed og i Skandinavien i særdeleshed ved Noemi Katznelson, adjunkt, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet og Ulf Lindow, vejledningschef, UU Vestsjælland.
Se  powerpointen Drengene

Frafaldsproblematik og fastholdelsesstrategier på erhvervsskoleområdet. Hvordan forbereder man lærerne bedre på at møde de udfordringer, som gruppen af minoritetsunge giver? Hvilke redskaber og viden er der brug for? ved Manu Sareen, konsulent, Københavns Kommune og medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Se bogen Sådan undgår man frafald A-Z

Kvalitetsudvikling og vinderkultur i ungdomsuddannelserne.
Hvordan skaber vi en skole, som både kan tiltrække og fastholde unge med meget forskellige sproglige, sociale og faglige forudsætninger? Hvordan forbereder vi de unge til videre uddannelse og medborgerskab i et demokratisk samfund? ved Eva Hofman-Bang, direktør, CPH West – Uddannelsescenter København Vest - powerpoint

Etniske minoritetsdrenges oppositionelle identitet og modstandskultur i skolen. Hvordan skal man forstå den ballade og modstand mod skole, som etniske minoritetsdrenge ofte samles om? I forhold til disse børn viser det sig, at selvforståelse, anerkendelse og sociale relationer er særligt centrale for læring. Det er derfor vigtigt at se på drengenes position i skolen, deres forhold til lærerne og deres indbyrdes relationer ved Laura Gilliam, post.doc., Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet - oplæg

Undervisningsministeriet har iværksat projektet: ”Dette virker på vores skole”, som omfatter erfaringsindsamling fra skoler med mange tosprogede elever herunder fra skoler, der yder en særlig indsats for at sikre tosprogede elevers faglige udbytte af undervisningen. Herudover arbejdes med udvikling af andetsprogspædagogik samt en indsats vedr. et styrket forældreansvar ved Jens Skovholm, videncenterleder, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet  - powerpoint

Hvordan tilgodeses de undervisningsmæssige behov hos handicappede børn og unge hhv. børn og unge med andre særlige behov? Hvilken form for rummelighed i undervisningen kræver det, hvis man skal tilgodese både fysisk handicappede og børn og unge med særlige behov i en bestræbelse på at sikre alle lige muligheder for uddannelse? Og hvis svaret er rummelighed, hvad er så spørgsmålet? Ved Preben Siersbæk Larsen, fagkonsulent, Undervisningsministeriet - powerpoint

Hvis en større og bedre inklusion af elever med funktionsnedsættelse skal lykkes, så forudsætter det et tilgængeligt fysisk undervisningsmiljø, særligt tilrettelagte undervisningsmaterialer og vilje til at differentiere undervisningen, så den tilpasses eleven. Det indebærer også en diskussion af, hvilke konsekvenser en funktionsnedsættelse kan have for læringsprocessen. De voksne bør også lære at stille samme krav og have samme forventninger til den handicappede elev som til andre børn og unge ved Mogens Wiederholt, sekretariatsleder, Center for Ligebehandling af Handicappede - oplæg

Opsamling ved Anette Faye Jacobsen, Institut for Menneskerettigheder

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.